V.skupina - žlutá

 

V./1 - Zpravodaj

 1. Vyřídí zprávu o 20 slovech po běhu 60 m v terénu s překážkami (příkop, plot, potok atd.). Od doby, kdy mu byla zpráva sdělena, do chvíle, kdy své poselství vyřizuje, nemá uplynout 1,5 minuty.
 2. Zná Morseovu abecedu. Umí zprávu touto abecedou vysílat vlajkou a světlem. Zná alespoň tři šifry pro zprávu Morseovou abecedou.
 3. Dovede hovořit nějakou tajnou chlapeckou řečí.
 4. Zná alespoň dva druhy tajného, neviditelného písma a napíše jimi zprávu o 15 slovech.
 5. Umí napodobit signál hasičů a záchranky.
 6. Umí telefonovat.
 7. Zná nejběžnější výrazy posunkové řeči: pojď sem, jdi pryč, hrozba, ticho, dej mi, ano, ne, apod.
 8. Zapamatuje si obsah 4 sdělení, každé asi o 10 slovech, a dovede je v podstatě správně po ¼ hodině opakovat.
 9. Umí používat mřížky na tajné zprávy.
 10. Zná skautské pochodové značky.
 11. Umí používat další tři druhy šifer.

 

V./2 - Ostražitý strážce

 1. Vykoná tři noční hlídky po jedné hodině, v odstupu několika dní.
 2. Hlídá večer v okolí klubovny – vždy 1 hodinu – a vede si záznam o všem, co se kolem dělo.
 3. Správně přechází křižovatky, železniční přejezdy, správně chodí po silnicích.
 4. Zná světelné signály na křižovatkách, znamení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, znamení na železničních přejezdech apod. Zná signály hasičů a vozů záchranné služby.
 5. Je opatrný na majetek své smečky i na své věci.
 6. Na výletech má vždy seznam věcí a po návratu domů zjistí vůdce, zda má vše v pořádku.
 7. Je opatrný na peníze, zbytečně neutrácí.
 8. Čtvrt roku se neopozdí v docházce na schůzky a výpravy.
 9. Je čistotný a čistotu všude zachovává.

 

V./3 - Táborník

 1. Byl nejméně 14 dní na stálém táboře.
 2. Dobře se osvědčil na dvoudenní výpravě spojené s přenocováním pod stany.
 3. Ví, jak se skládají věci do torny a má ve věcech v torně uložených dokonalý pořádek a přehled.
 4. Po dobu tábora má své věci v pořádku, lůžko řádně ustlané, udržuje pořádek a čistotu nejen ve stanu, ale i v táboře a jeho okolí.
 5. Zhotoví si do stanu poličku, věšák, lavičku apod.
 6. Postaví dvouplátnový stan (jehlan). Kolíky mají správný směr vpichu, stan je vypnutý. Ve stanu upraví lůžko.
 7. Zhotoví v lese přístřešek z větví a jednu noc v něm přespí.
 8. Připraví polní ohniště, aby se na něm mohlo vařit pro celou družinu. Dovede udělat „závěs“ na kotlík.
 9. Dbá, aby mladší vlčata měla své věci v pořádku a udržovala všude čistotu.
 10. Ví, jak předcházet nachlazení a co při něm podniknout.
 11. Zná alespoň 5 druhů ohňů. Ohniště vždy řádně zahladí.
 12. Umí oklestit sekyrou malý stromek (soušku) a nasekat dřevo na vaření a topení. Umí vyrobit z větve kolík ke stanu.


V./4 - Cestovatel

 1. Odhadne v přírodě přibližnou vzdálenost určených bodů.
 2. Zjistí směr větru.
 3. Určí pravý a levý břeh řeky.
 4. Určí světové strany podle busoly. Určí světové strany podle přírodních úkazů.
 5. Zná nejběžnější značky na turistických mapách.
 6. Umí orientovat mapu podle busoly a podle význačných bodů v terénu.
 7. Umí se na výpravě orientovat podle turistických značek.
 8. Vypracuje jednoduchý náčrtek krajiny s význačnými body.
 9. Vypracuje plánek cesty, kterou prošel.
 10. Zná všechny skautské pochodové značky a umí je správně klást.
 11. Zná tvar naší republiky. Zná státy které s ní sousedí.
 12. Ví, co v přírodě znamená kóta, a proč se nesmí poškozovat.
 13. Zná hlavní horstva a řeky v České republice.
 14. Vykonal s jiným vlčetem celodenní výpravu. Vypráví o ní, popíše všechny zajímavosti na cestě.
 15. Umí určit sever podle Polárky a Slunce.
 16. Ví, jak jsou značeny trasy turistických cest.


V./5 - Stopař

 1. Rozezná stopu jednoho člověka od druhého a pozná, zda šel klidným krokem nebo běžel.
 2. Ví, jak se krýt, maskovat a chovat při stopování.
 3. V prachu na silnici nebo na měkké cestě určí podle stop jednostopé a dvoustopé vozidlo (auto a traktor).
 4. Ví, jaké stopy zanechává zvěř (peří, trus, slupky semen apod.).
 5. Zakreslí si a zná stopy: koně, krávy, vepře, husy, psa, kočky, srnce, zajíce, koroptve, bažanta, vrabce a dalších.
 6. Rozezná 5 ptáků podle hlasu.
 7. Umí napodobit hlasy 5 zvířat a 5 ptáků (nikoliv domácích).
 8. Podle nalezeného ohniště dovede odhadnout, kdo a kdy asi na místě tábořil.
 9. V zimě určí ze stop u krmelce, která zvěř tu byla.
 10. Umí zhotovit odlitek stopy ze sádry.