Reakce na zavádějící informace zveřejněné na stránkách MČ Praha Satalice

27.12.2012 21:56

 

Není pravdou, že kontrola prováděná na Úřadě MČ Praha Satalice byla iniciována vedoucím Satalického skautského oddílu – tato kontrola byla reakcí na nedostatky, které byly zjištěny činností správního orgánu dozorujícího činnost Úřadu MČ Praha Satalice. Je absurdní, že představitelé MČ Praha Satalice se snaží snižovat svojí odpovědnost neprokázanými nactiutrhačskými výpady na třetí osoby.
 
Není pravdou, že by skautský oddíl neplatil za energie – z uzavřené smlouvy vyplývalo, že za náklady spojené s užíváním pronajatých prostor bude placeno na základě vyúčtování předloženého pronajímatelem. Skautský oddíl však do dnešního dne neobdržel řádné vyúčtování vzniklých nákladů, pouze v říjnu roku 2012 obdržel zmatečné shrnutí částek za poslední tři roky, který nemají oporu s předloženými podklady PRE a navíc uvedené vyúčtování nikterak nezohledňuje, že část nákladů vznikla činností třetích osob odlišných od našeho skautského oddílu. Je navíc paradoxní, že Úřad MČ Praha Satalice argumentuje uzavřenou nájemní smlouvou, když současně dovozuje, že tato je neplatná.
 
Závěrem je nutno podotknout, že je s podivem, že k ukončení nájemního vztahu mezi MČ Praha Satalice a naším oddílem došlo v situaci, kdy byly odloženy, resp. zastaveny trestní/správní řízení, které byly šikanózně iniciovány proti osobě vedoucího skautského oddílu, resp. jeho spolupracovníka. Nezbývá než věřit, že tato časová souslednost je pouhou, jakkoli zvláštní, náhodou. Je však současně smutnou pravdou, že jedinými, kdo bude trpět důsledky uvedených kroků MČ Praha Satalice jsou děti navštěvují skautský oddíl.

 

Přílohy:
1.) Kopie výpovědi ze dne 12.12.2012
2.) Kopie odpovědi na výpověď ze dne 17.12.2012
3.) Soupis majetku který nám poskytla MČ Praha Satalice